Ridderschap van Utrecht
Historische band met de provincie Utrecht


Naar Projecten
Ridderschap van Utrecht organisatie

Organisatie

Utrechtsche Ridderschapstichting
Ridderschap van Utrecht
RSIN: 812926614

Bestuurders:
Jhr drs J.A. Röell - voorzitter
Jhr ir M.O.M. van der Goes  - secretaris
Jhr ir A.J. de Beaufort  - thesaurier
Jhr drs W.S.P.J. van der Does de Willebois - lid
Jhr M.A. Röell - lid


De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Statuten Utrechtsche Ridderschapsstichting 2022

Doelstelling

Na het verdwijnen van haar staatsrechtelijke rol in1848, richtte de Ridderschap zich tot eind 19e eeuw voornamelijk op haar eigen leden en hun welzijn. De doelstelling is in de loop van de 20ste eeuw verbreed: de Ridderschap richt haar aandacht sindsdien veel meer op ondersteuning van cultuur- en natuurhistorische projecten in de provincie Utrecht.De ondersteuning van deze projecten, en niet meer de ondersteuning voor de 'eigen kring', vormt tegenwoordig de belangrijkste activiteit van de stichting. Conform de statuten heeft de stichting ten doel het verlenen van geldelijke bijstand of geldelijke bijdragen om redenen van maatschappelijke, culturele of economische aard aan:
1. instellingen en projecten die bij voorkeur zijn gericht op en ter instandhouding van cultuurhistorische waarden met betrekking tot de provincie Utrecht en
2. leden van de Ridderschap van Utrecht, hun (gewezen) echtgenoten en kinderen jonger dan 30 jaar.

Beleidsplan

De stichting ondersteunt historische, culturele en natuurhistorische initiatieven en versterkt de waarden die hier mee in verband staan. Het werkgebied van de stichting is gericht op de provincie Utrecht. In dat kader bevordert de stichting jonge projecten en een beperkt aantal evenementen die gedurende enige jaren een vaste bijdrage ontvangen. Bij aanvragen tot ondersteuning maakt de stichting steeds de afweging of de initiatiefnemers zelf voldoende in staat zijn ook andere middelen te genereren. De ondersteuning door de Ridderschap bestaat uit bescheiden bijdragen. De stichting ondersteunt op beperkte schaal leden en hun directe familieleden die in een financieel moeilijke situatie verkeren. 

Giften

Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar ingesloten documenten

Giften 2022
Giften 2021
Giften 2020
Giften 2019
Giften 2018
Giften 2017
Giften 2016 
Giften 2015

Giften 2014

© Ridderschap van Utrecht