Ridderschap van Utrecht
Historische band met de provincie Utrecht


Naar Projecten

Ridderschap van Utrecht

De Ridderschap van Utrecht is een vereniging van adellijke geslachten, die een historische band hebben met de provincie Utrecht. Op dit moment telt de vereniging ruim 200 leden. Met de Utrechtse kleuren in het blazoen draagt de Ridderschap van Utrecht haar gelijknamige provincie een warm hart toe. De Ridderschap is geworden tot weldoenster in stilte en ondersteunt allerlei cultuur- en natuurhistorische projecten in de provincie.

Doelstelling

Tot eind 19e eeuw richtte de Ridderschap zich in haar doelstelling voornamelijk op haar eigen leden en hun welzijn. Vanaf de twintigste eeuw is hieraan een extra dimensie toegevoegd. Sindsdien vestigt de Ridderschap haar sociale aandacht ook op de Utrechtse samenleving. Cultuur- en natuurhistorische projecten in de provincie worden mede met geldelijke steun van de Ridderschap gerealiseerd. Bij Projecten wordt een aantal afwisselende projecten belicht die de afgelopen jaren met financiële ondersteuning van de Ridderschap van Utrecht tot stand zijn gekomen.

Historie

Zoals de naam al doet vermoeden, ligt de oorsprong van de ridderschappen in een ver verleden. De oudst bekende oorkonde waarin de Ridderschap van Utrecht wordt vermeld, dateert van 24 augustus 1426. Aanvankelijk was naast adeldom ook het bezit van een ridderhofstad in de provincie Utrecht een toelatingsvereiste voor de Ridderschap van Utrecht. In de zestiende en zeventiende eeuw vervulden de ridderschappen, als vertegenwoordigers van de adel, naast de geestelijkheid en de steden een politieke rol in de verschillende landsdelen. Zij hadden zeggenschap in de staatkundige besluitvorming.

Meer lezen

Kerngegevens & Financiën

Beleidsplan: De stichting ondersteunt leden en (directe) familieleden daarvan die in een financieel moeilijke situatie verkeren. Het beleid ten aanzien van het ondersteunen van culturele en natuurhistorische doelen in de provincie Utrecht is gericht op het bevorderen van nieuwe of jonge initiatieven in de provincie. Voorts zijn er een beperkt aantal evenementen of initiatieven die een (min of meer) vaste bijdrage ontvangen. Voor het overige weegt de Commissie van Bestuur telkenmale af of het initiatief zelf voldoende middelen kan genereren. De bijdrage van de Ridderschap kan nimmer meer zijn dan zeer bescheiden. De stichting doet niet aan fondsenwerving. Het vermogen wordt conservatief beheerd en de netto-opbrengst van het vermogen wordt besteed aan de doelstelling. In de praktijk komt dit neer op een budget voor culturele en natuurhistorische doelen van maximaal € 25.000,-- per jaar.

© Ridderschap van Utrecht

Delen